Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

BTL16 - Bo cau hoi tuyendung mau ( new ) - 10.000 VND

Vi Tri
Benchmarking
Budget and Cost Control
Cham soc khac khang ( Customer Service )
Contract Administration
Dao tao va phat trien nhan vien ( Training and Employee Development )
Du an ( Process )
Ke toan ( accounting )
Nang suat va chat luong

( Productivity and Quality )
Quan ly ho so va luu tru

( Filing and Records Management )
Quan ly va giam sat

( Supervision and Management )
Quan tri du an ( Project Management )
Reengineering
Truc dien thoai va tiep tan

( Telephone & Reception )

 

To chat
Doc lap ( Independent, Self-Starter )
Sang tao ( Creativity )
Trach nhiem ( Responsibility )
Tu tin ( confidence )

 

Ky nang
Giai quyet van de ( Problem Solving )
Hoi hop ( Meetings )

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa


Lam viec nhom ( Teamwork )
Lanh dao ( Leadership skill )
Lap ke hoach ( Planning and Strategy )
Phan tich ( Analytical Skills )
Ra quyet dinh (Decision Making)
Thuyet trinh ( Presentations )
To chuc va dieu phoi nhan su

( Staffing and Organization )
Ung xu ( Interpersonal Skills )

 

Khac
An toan ( Safety )
Ca nhan ( You )
Cac cau hoi dong co ( Motivation )
Cac cau hoi ket thuc phong van ( Closing )
Danh gia kha nang, hanh vi

( Sample of Competency-based Interview

Questions )
Diem manh diem yeu

( Strengths and Weaknesses )
Judgment
Kinh nghiem ve chinh sach va thu tuc

(Policies and Procedures )
Kinh nghiem xu ly ky luat ( Discipline )
Luong ( Salary )
Muc tieu nghe nghiep ( Career Goals )
Personal Qualities - Situations
Prioritization
Quan ly cap duoi ( Subordinate Supervisors )
Rui ro ( Risk )
Trinh do va kinh nghiem

( Experience and Education )
Working Effectively With Others

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Tầm phủ rộng - xuất hiện nhiều

Vị trí ( tiếp )
Clerical
Cong nghe thong tin ( Information Technology )
Engineering
Giao vien ( Teacher )
Le tan ( Receptionist )
Military to Civilian
Nhan su ( Human Resources )
Principal
Purchasing, Logistics and Supply Chain
Retail Sales
Thu ky ( Secretary )
Timekeeping and Payroll

 

Khác ( tiếp )
Cong viec dau tien ( First Job )
Cong viec moi ( New Job )

 

Bộ câu hỏi tiếng việt
A/ ĐỘNG CƠ XIN VIỆC VÀ QUAN TÂM ĐẾN

CÔNG VIỆC
B/ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC
C/CÔNG VIỆC CŨ
D/ KIẾN THỨC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG

VIỆC
E/ KHẢ NĂNG HOÀ ĐỒNG VÀ GIAO TIẾP
F/ TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN, Ý THỨC TRÁCH

NHIỆM VÀ CẦU TIẾN
G/QUAN ĐIỂM SỞ THÍCH CHUNG

Các giải pháp nghiên cứu khác

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Liên hệ

Tel: (844) 668.20.224
Mr Cường: 0988 833 616
Email: [email protected]