Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

BTL09 - Đánh giá công việc theo KPI ( update ). - 50.000 VND

I/ Danh mục tài liệu:

1. KPI về đánh giá hiệu quả nhân sự
1.1 KPI đánh giá về lương – 4kpi.
2.2 KPI đánh giá về tuyển dụng – 6 kpi
3.3 KPI đánh giá về an toàn lao động – 4kpi.
4.4 KPI đánh giá hiệu quả đào tạo – 5kpi
5.5 KPI đánh giá hiệu quả công việc – 4kpi
6.6 KPI đánh giá hiệu quả giờ làm việc – 3kpi
7.7 KPI đánh giá về lòng trung thành – 4kpi
8.8 KPI đánh giá hiệu quả năng suất nguồn nhân lực – 5kpi
9.9 KPI đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến – 2 kpi
10.10 KPI về đánh giá nguồn nhân lực – 3kpi

 

2. KPI về đánh giá hiệu quả marketing
2.1 KPI đánh giá hiệu quả quảng cáo – 7 kpi
2.2 KPI đánh giá hiệu quả khuyến mãi- 4 kpi
2.3 KPI đánh giá hiệu quả pr – 6kpi
2.4 KPI đánh giá hiệu quả internet marketing – 14 kpi

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

3. KPI về đánh giá hiệu quả bán hàng
3.1 KPI đánh giá hiệu quả tiếp xúc qua điện thoại – 7 kpi
3.2 KPI đánh giá hiệu quả sale rep (nhân viên KD) – 13 kpi.
3.3 KPI đánh giá hiệu quả cửa hàng – 6 kpi.
3.4 KPI đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng – 4kpi
3.5 KPI đánh giá về lòng trung thành – 6kpi
3.6 KPI đánh giá sự phàn nàn khách hàng – 5kpi
3.7 KPI đánh giá về thị phần – 3kpi
3.8 KPI đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 5kpi
3.9 KPI đánh giá khách hàng – 4kpi

 

4. KPI về tài chính kế toán
4.1 KPI đánh giá khả năng thanh toán – 8kpi
4.2 KPI về quản lý nguồn vốn – 3kpi
4.3 KPI đánh giá về lợi nhuận – 6kpi
4.4 KPI đánh giá hiệu quả đầu tư – 7kpi

 

5. KPI về cung ứng
5.1 KPI đánh giá về vận chuyển – 3kpi
5.2 KPI đánh giá về giao hàng – 3kpi
5.3 KPI đánh giá về hoạt động cun ứng khác – 5kpi

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Tầm phủ rộng - xuất hiện nhiều

6. KPI về sản xuất chất lượng
6.1 KPI về sản phẩm lỗi – 7kpi
6.2 KPI về quản lý nguyên vật liệu – 7kpi
6.3 KPI về quản lý đơn hàng – 5kpi
6.4 KPI về năng suất – 4kpi
6.5 KPI về bảo trì – 4kpi

 

II/ Tài liệu bằng tiếng anh

KPI trong lĩnh vực nhân sự ( 106 ) chỉ số
KPI trong lĩnh vực sales ( 46 chỉ số )
KPI trong lĩnh vực brand ( 12 chỉ số )
KPI trong quảng cáo Advertising ( 5 chỉ số )
KPI trong lĩnh vực trả lời điện thoại ( call center ) ( 28 chỉ số )

 

Demo bo KPI trong DN

 

KPI san pham loi
1. Tỷ lệ phải làm lại – rework
2. Tỷ lệ hàng hư

Các giải pháp nghiên cứu khác

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Liên hệ

Tel: (844) 668.20.224
Mr Cường: 0988 833 616
Email: [email protected]