Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

BTL07 - Tài liệu ISO 9000 trong các CQ hành chính sự nghiệp. - 10.000 VND


Phu luc 2 Cac cau hoi thuong su dung de soat xet lai he thong van ban va danh gia
Phu luc 1 Cac thuat ngu su dung thong nhat
Chuong 5 Danh gia noi bo
Chuong 4 Huong dan xay dung he thong van ban theo ISO 9001 200 trong dich vu hanh chinh
Chuong 3 He thong quan ly chat luong theo ISO 9001 2000 trong dich vu hanh chinh
Chuong 2 ISO 9000 va dich vu hanh chinh
Chuong 1 Cac nguyen tac quan ly chat luong

 

Biểu mẫu văn bản ISO 9000 trong cơ quanh hành chính nhà nước

 

Chinh sach chat luong
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong 3
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong 2
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong
Chinh sach chat luong tinh

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

Huong dan xu ly cong van
Huong dan xu ly cong van di

 

Quy trinh hoat dong cua phong ke hoach dau tu
Quy trình tiếp nhận hồ sơ

 

So do to chuc
So do to chuc phong ban
So do to chuc chung

 

So tay chat luong
So tay chat luong

 

Thu tuc danh gia noi bo
Bao cao danh gia noi bo
Bao cao tong hop danh gia noi bo
Ke hoach danh gia noi bo
Phieu ghi chep danh gia
Thu tuc danh gia noi bo

 

Thu tuc dao tao
Thu tuc dao tao
Phieu danh gia dao tao
Luu do dao tao
Ke hoach dao tao
Danh sach tham du dao tao

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Tầm phủ rộng - xuất hiện nhiều

Thu tuc khac phuc phong ngua
Thu tuc khac phuc hoac phong ngua
Phieu yeu cau hanh dong khac phuc hoac phong ngua

 

Thu tuc kiem soat ho so
Thu tuc kiem soat ho so
Danh muc ho so van phong HDND va UBND tinh nam
Danh muc ho so

 

Thu tuc kiem soat van ban khong phu hop
Thu tuc kiem soat van ban khong phu hop
So theo doi van ban ban hanh khong phu hop

 

Thuc tuc kiem soat tai lieu
Thu tuc kiem soat tai lieu
So phat hanh cong van di
So ky nhan tai lieu
Phieu thong bao thay doi tai lieu
Phieu thong bao de nghi ban hanh sua chua tai lieu
Danh muc tai lieu noi bo

 

Trach nhiem quyen han cua chuc danh
Ban mo ta quyen va trach nhiem cua chuc danh

Các giải pháp nghiên cứu khác

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Liên hệ

Tel: (844) 668.20.224
Mr Cường: 0988 833 616
Email: [email protected]