Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

BTL01 - Danh mục tài liệu tài liệu mẫu ISO 9000 trong nhà máy dệt may

1. Sổ tay chất lượng
0001 So_tay_chat_luong

2. Thủ tục xem xét của lãnh đạo
0021 - Thu tuc xem xet lanh dao
0022 - TB hop XXLD
0023 - BB hop XXLD 2
0024 - bao cao XXCLD

3. Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê
0127 - TTap dung ky thuat thong ke
PHU LUC 1
PHU LUC 2.1
PHU LUC 2.2

4. Thủ tục cải tiến thường xuyên
0028 - PHIEU CAR
0113 - TT cai tien thuong xuyen

5. Thủ tục đánh giá nội bộ
0015 - Thu tuc DGNB
0016 - Chuong trinh danh gia noi bo
0017 - phieu ghi chep cua danh gia vien
0018 - Lich danh gia noi bo 2
0020 - Bao cao KQ danh gia chat luong noi bo sua ngay 13.05
0117 - Cau hoi danh gia

6. Thủ tục khắc phục phòng ngừa
0027 - Thu tuc khac phuc phong ngua 2
0028 - PHIEU CAR
0140 - So theo doi CAR

7. Thủ tục kiểm soát hồ sơ
0086 - Danh sach ho so
0085 - Thu tuc kiem soat HS

8. Thủ tục kiểm soát tài liệu
0095 - phieu YCSD TLBN 3
0094 - BM theo doi TDTL 3
0093 - DS phan phoi TL 3
0092 - DS phan phoi nhieu TL 3
0091 - DS TL 3
0090 - phieu YC TD TL 3
0089 - phieu YC TL moi 3
0087- Thu tuc kiem soat tai lieu

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Giá hợp lý - hiệu quả tối đa

9. Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm
Bang xep do luu kho
0110 - TT bao toan va giao san pham

10. Thủ tục bảo trì thiết bị
0080 - Phieu ly lich may
0078 - Lich bao tri thiet bi
0076 - Danh muc thiet bi
0075 - Cac su co thuong gap va cach xu ly
0074 - The bao tri thiet bi
0073 - Thu tuc bao tri thiet bi

11. Thủ tục đánh giá nhà cung ứng
0084 - tieu chuan danh gia nha cung ung
0083 - DS nha cung ung chinh thuc
0082 - DS nha cung ung duoc chon
0081 - Thu tuc danh gia nha cung ung

 

12. Thủ tục kiểm soát SP KPH
TT kiem soat SP KPH
0133 - So theo doi NCR
0131 - Phieu NCR

 

13. Thủ tục kiểm soát thiết bị đo
Huong dan cong viec hieu chuan thiet bi do
0109 - Bien ban kiem tra thiet bi do
0108 - Ke hoach hieu chuan thiet bi do
0107 - Lich hieu chuan thiet bi do
0106 - Danh muc thiet bi do
0105 - Thu tuc Kiem soat thiet bi do

 

14. Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm
Mau ke hoach kiem tra thu nghiem
Ke hoach kiem tra thu nghiem Theu
0128 - TT kiem tra kiem tra thu nghiem

 

15. Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất
Thu tuc lap ke hoach va trien khai SX

 

16. Thủ tục mua hàng
0100 - Bang dinh muc ton kho toi thieu
0099 Giam sat NCU khi giao hang
0096 - Thu tuc mua hang

 

17. Thủ tục theo dõi đo lường các quá trình
Mau ke hoach kiem soat qua trinh
Ke hoach kiem soat qua trinh Theu
0130 - Thu tuc theo doi do luong cac qua trinh

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Bộ tài liệu Nhân sự

Tầm phủ rộng - xuất hiện nhiều

18. Thủ tục thiết kế và phát triển sản phẩm
Thu tuc thiet ke san pham

 

19. Thủ tục thu nhập , ghi nhận, giải quyết khiếu nại khách hàng
0126 - Phieu tong hop y kien cua khach hang
0125 - Phieu thu thap y kien khach hang
0124 - So theo doi khieu nai khach hang
0123 - Phieu ghi nhan y kien khach hang
0122 - TT xu ly khieu nai khach hang

 

20. Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng
Bang xep do kho
0112 - TT tiep nhan bao quan tai san khach hang

 

21. Thủ tục xem xét hợp đồng
0104 - so theo doi phieu thong tin khach hang
0103 - so theo doi thong tin khach hang
0103 - phieu thong tin khach hang
0102 - phieu xem xet hop dong
0101 - TT-XEM XET HD

 

22. Quy trình sản xuất
Mau tham khao qui trinh san xuat theu

 

23. Quy trình trao đổi thông tin nội bộ
Qui dinh trao doi thong tin noi bo

 

24. Chức năng nhiệm vụ
Phan cong nhiem vu Ban GD
Chuc nang Phong Ke toan
Chuc nang nhiem vu Phong TCHC
Chuc nang nhiem vu Phong KHKD

 

25. Tiêu chuẩn
Tieu chuan chat luong san pham may mac

 

26. Hướng dẫn công việc
Huong dan cong viec XNK
HDCV can bo mat hang

 

27. Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm
hd TRUY TIM NHAN BIET sp theu 3

 

28. Hướng dẫn vận hành
huong dan van hanh lo hoi
huong dan van hanh lo dau

Các giải pháp nghiên cứu khác

Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong Nhan su, Dao tao, Tuyen Dung, Danh gia, Phat trien, Luong thuong, Dai ngo, Hanh chinh, Hoach dinh, Van hoa, ISO, Human resources, Tra luong, Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Luat lao dong, Cong danh, Mo ta cong viec, Khat sat luong, Hai long, Xa thai, Xu ly ky luat, Thuyen chuyen, De bat, He thong

Liên hệ

Tel: (844) 668.20.224
Mr Cường: 0988 833 616
Email: [email protected]